Günümüzde Multipl Skleroz tedavileri üzerine bir çok çalışma yapılmaktadır. MS’in ilerleyişini yavaşlatmak veya durdurmak için farklı tedavi imkanları mevcutken, hasar görmüş miyelın kılıfını onarmak veya bunu teşvik etmek için şu an bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.

MSgüncel sayfasında belki de en sık aldığımız sorulardan bir tanesi remiyelinizasyon çalışmalarının durumudur. ECTRİMS2021 kongresinde bu konu üzerine yapılan bazı çalışmaların sonuçları yayınlandı. Gelin bu çalışmaları ve elde edilen sonuçları beraber inceleyelim.

Öncelikle Elezanumab çalışmalarının sonuçlarını ve daha sonra yapacağımız paylaşımlarda ECTRİMS’te yayınlanan diğer çalışmalara yer vereceğiz.

Elezanumab – RADİUS-R & RADİUS-P Çalışmaları

 • Klinik öncesi çalışmalarda merkezi sinir sistemi hasarının ve MS’in hayvan modellerinde, RGMa’nın antikor nötralizasyonu, gelişmiş rejenerasyon ve artan nöroproteksiyon ile sonuçlanmıştır. Bu tespit Elezanumab ile bir tedavinin olumlu yönde etkisi olabileceği düşüncesini ortaya koymuştur.
 • Elezanumab (EZB), RGMa’ya seçici olarak bağlanan tamamen hümanize bir monoklonal antikordur.
 • RADİUS-R (NCT03737851) ve RADİUS-P (NCT03737812) randomize çift-kör, plasebo kontrollü, çoklu dozlu Faz 2 çalışmalardır.
 • Ataklarla seyreden ve ilerleyici MS türleri olan hastalarda mevcut kullandıkları tedavilerin yanında, Elezanumab’ın etkinliği ve güvenliği araştırılmıştır.

Bu çalışmalara katılabilmek için hasta kabul kriterleri şu şekilde belirlenmiş:

 • 18 ila 65 yaş arası hastalar
 • MS ile uyumlu lezyonları gösteren beyin MRG (emar) taraması
 • Fiziksel engellilik kanıtları:
  • EDSS (Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölceği) puan ölçeğine göre 2.0 – 6.5 arası olan temel EDSS puanı
  • 8 saniyeye eşit veya daha uzun 25 Adım Yürüme süresi (T25FW)
  • 33 saniye eşit veya daha uzun dokuz-delik çubuk testi (9HPT)
 • Mevcut MS tedavileri ile stabil olan veya MS immünoterapi almayan kişiler
 • RADİUS-R: taramadan 6 ila 24 ay önce atak yaşamış olan ataklarla seyreden MS (RRMS) veya ikincil ilerleyici MS (SPMS) tanısı
 • RADİUS-P: taramadan 24 ay önce ataklar olmayan birincil ilerleyici MS (PPMS) veya ataksız SPMS tanısı
 • Birincil sonuç, bu dört alandan birinde iyileşme veya kötüleşmeyi ölçen genel bir yanıt puanı (ORS) olan bileşik bir ölçü olarak belirlenmiş. Değerlendirmeye alınan alanlar: EDSS, T25FW, 9HPT (her iki el ile yapılacak bir test).

  Bu ölçeğe göre sınıflandırma şu şekilde belirlenmiş:

  • -1 ve -4 arası çıkan bir sonuç: kötüleşme
  • +1 ve +4 arası çıkan bir sonuç: gelişme / iyileşme
  • 0 olan bir sonuç: değişiklik yok

Çalışma dizaynı

Çalışma dizaynı

Bu çalışmalara katılanlar 30 günlük bir tarama döneminden sonra 52 hafta (1 yıl) boyunca dört haftada bir plasebo (ilaç içermeyen tedavi) veya 400mg elezanumab veya 1.800mg elezanumab almak üzere eşit oranda randomize edildiler. Tedavi döneminden sonra katılımcılar 24 ila 39 haftalık bir güvenlik takip dönemine dahil edildiler. Bu şekilde de olası (yan) etkileri değerlendirmeye alındı.

Çalışmaya katılan kişilerin temel verileri

Bu tabloda genel olarak iyi dengelenmiş çalışma gruplarının oluşturulduğunu görebiliyoruz. Erkek-kadın katılımcı farkı RADİUS R çalışmasında biraz daha fazla öne çıkmakta (daha yüksek bir oranda kadın katılımcı).

Katılımcıların büyük bir oranı, RADİUS R çalışmasında yaklaşık %50 ve RADİUS P çalışmasında yaklaşık %63 olarak Ocrelizumab ile tedavi edilmekteydi.

Birincil sonuçlar

Birincil sonuçlar

RADİUS R veya RADİUS P’deki üç tedavi grubu arasında genel ortalama yanıt skorunda (ORS) maalesef belirgin bir fark gözlemlenmemiş.

Genel ortalama yanıt skorunun aslında değişime duyarlı bir sonuç ortaya konulduğu görülmüş ve progresif bir MS hasta popülasyonu için beklendiği gibi, RADİUS P çalışmasında genel ortalama yanıt puanında bir düşüş oluşmuştur.

Yan etki ve güvenlik profilini incelendiğinde, tedavi ve plasebo grupları arasında tedaviyle ortaya çıkan advers olaylar arasında bir dengesizlik görülmediği gibi iyi tolere edildiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak

12 aylık elezanumab tedavisi güvenli ve iyi tolere edildi, ancak umulduğu gibi ataklarla seyreden veya ilerleyici Multipl Skleroz formları olan katılımcılarda fiziksel işlevi iyileştirmedi veya engelliliği tersine çevirmedi. Elazanumab’ın inme ve omurilik yaralanması dahil diğer nörolojik endikasyonlarda araştırılması devam etmektedir.

Dr. Bruce Cree, MD, PhD, MAS

MSgüncel’den notlar

Yazımızın başında da paylaştığımız gibi, Multipl Skleroz tedavisi için bir çok bilimsel çalışma yapılmaktadır. Burada değerlendirilen ilaç çalışması, bu çalışmalardan sadece bir tanesidir. Olumsuz sonuçlanması her çalışmada oluşabilecek bir durum olduğu gibi, kimsenin umudunu yitirmesine asla sebep olmamalıdır. Bu gibi çalışmalar bizleri her defasında sonuca bir adım daha yaklaştırdığına inancımız sonsuzdur.

Referanslar

Bağlantıyı kopyala