FOCUS Faz 2 çalışması olarak adlandırılan ve onun uzatmalı çalışmasından elde edilen 2,5 yıllık verilere göre, Tecfidera (dimetil fumarat) ile uzun süreli tedavi, Ataklarla Seyreden Multipl Skleroz’lu (RRMS) çocuklarda atak sıklığını güvenli ve etkili bir şekilde azalttığı rapor edildi.

Bu bulgular, daha önce yetişkin hastalar için bildirilenlerle uyumludur ve Tecfidera’nın onaylanmış tedavilerin sınırlı olduğu çocuk hastalarda kullanımını desteklemektedir.

Delayed-Release Dimethyl Fumarate Safety and Efficacy in Pediatric Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis adlı çalışma Frontiers in Neurology sayfasında yayınlandı.

Çocuklar ve MS

Çocuklarda MS nadirdir ve dünya çapında yaklaşık 10.000 civarında çocukluk çağında MS teşhisi konulan hasta olduğu tahmin edilmektedir. MS vakalarının yalnızca %1.5 – %5’i 18 yaşından önce teşhis edilir. Bu hastaların çoğu RRMS’e sahiptir ve yetişkin hastalardan daha yüksek sıklıkta atak ve buna bağlı hastaneye yatma eğilimindedir.

Araştırmacılar, “Pediatrik popülasyon için DMT’ler (MS için uygulanan ilaç tedavileri) hakkında yeterli uzun vadeli güvenlik ve etkinlik verileri sınırlıdır, bu da bu hasta popülasyonunda onaylanmış MS’e özgü tedavi seçeneklerinin eksikliğine neden olur” diye yazdı.

Tecfidera, ataklarla ilerleyen MS tedavisinde kullanılan onaylanmış bir oral tedavidir. Enflamasyonu ve oksidatif stresi (yüksek seviyelerde oksidan moleküllerin neden olduğu hücre hasarı) düşürerek çalıştığı düşünülmektedir.

RRMS’li yetişkinlerdeki olumlu fayda-risk profili hem klinik çalışmalarda hem de gerçek dünya çalışmalarda kapsamlı bir şekilde gösterilmiş olsa da, pediatrik hastalarda güvenliği ve etkililiğine dair kanıtlar sınırlıdır.

FOCUS Faz 2 ve CONNECTED çalışması

Biogen sponsorluğunda ve uluslararası yürütülen FOCUS Faz 2 çalışması (NCT02410200), RRMS’li 13-17 yaş arası 22 pediatrik hastada Tecfidera’nın güvenliğini, farmakokinetiğini (vücuda emilimi, dağılımı, dönüşümü ve atılması) ve etkililiğini değerlendirdi.

Altı aylık tedaviyi tamamlayan 20 katılımcının sonuçları, tedavinin yeni veya büyüyen beyin lezyonlarının sayısını önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Güvenlik ve farmakokinetik profilleri de yetişkin hastalarda gözlemlenenlerle tutarlıydı. 2 katılımcı çalışma tamamlanmadan katılımı bıraktı.

FOCUS çalışmasını tamamladıktan sonra, 20 hastanın tamamı, iki yıl daha Tecfidera (günde iki kez 240 mg) almaya devam ettikleri CONNECTED (NCT02555215) adlı uzun vadeli uzatma çalışmasına girmeyi tercih etti.

Yeni yayınlanan veriler, CONNECTED çalımasının nihai sonuçlarıyla ilgilidir. Çalışmanın temel hedefi, çeşitli güvenlik önlemlerini değerlendirmekti. İkincil hedefler arasında beyin lezyonlarındaki değişiklikler, MS atak sıklığı (yıllık atak oranı (ARR) ile değerlendirildi) ve hastaların genişletilmiş engellilik durumu ölçeğindeki (EDSS) puanlarına göre engellilik vardı.

Kayıt sırasında katılımcıların coğu kız (%65) ve 17 veya 18 yaşlarındaydı (%65). Bunların yaklaşık yarısı FOCUS’a girmeden önce daha önce MS tedavisi almıştı. En yaygın olanı (% 35) Rebif’ti (İnterferon Beta-1a).

Bu çocuk hastalara, yüksek tedavi uyumu ile birlikte FOCUS ve CONNECTED ile medyan 99.4 hafta (yaklaşık iki yıl) Tecfidera verildi. Çalışmaya katılan 20 kişiden 17’si (%85) CONNECTED uzatma çalışmasını tamamladı. Emar taramalarında yeni beyin lezyonları tespit edilen üç katılımcı çalışmayı tamamlamadı.

Çalışma sonuçları

Sonuçlar, 16-24. haftalara ait Emar görüntüleme verilerine sahip katılımcıların %71’inde ve 64-72. haftalara ait mevcut verileri olanların %80’inde yeni veya genişlemiş beyin lezyonu olmadığını gösterdi. Tecfidera ayrıca ataklarda ve ARR’de (yıllık atak oranı) devam eden bir azalma ile ilişkilendirildi.

Hastaların yıllık atak oranı, FOCUS çalışması başlamadan önceki yıldaki 1,5 yıllık ataktan FOCUS çalışması sürecinde 0,6’ya ve CONNECTED çalışması genelinde 0,1’e düştü. Tam 2,5 yıllık tedavi süresince yıllık atak oranı 0,2 idi ve Tecfidera’nın başlatılmasından önceki yıla göre %84,5’lik bir azalmayı temsil ediyordu.

EDSS puanları genellikle düşük ve sabit kaldı. Üç (% 15) katılımcı hastalık ilerlemesi belirtileri gösterdi.

Advers olaylar, klinik laboratuvar parametreleri veya hayati belirtilerle ilgili beklenmedik durumlar oluşmadı.

Hastaların çoğu (%90) için bazı yan etkiler bildirilmiştir. Bu yan etkilerin en yaygın olanı kızarıklıktır (%25). Yan etkilerin çoğu hafif veya orta şiddetteydi. Üç hastada toplam dört ciddi olarak adlandırılan yan etki görüldü, ancak hiçbiri tedavinin kesilmesine yol açmadı.

Tecfidera’nın uzun vadeli güvenlik ve etkililik verileri bir bütün olarak olarak ele alındığında araştırmacılar “24 haftalık FOCUS çalışmasının bulgularını doğruladı ve genişletti” dediler. Ekip, sonuçların yetişkinlerde bildirilenlerle de tutarlı olduğunu yazıp “MS’li pediatrik ve ergen hastaların Tecfidera tedavisinden fayda görebileceğini öne sürdü”.

Araştırmacılar ayrıca, 10-17 yaş arası 156 MS hastasında Tecfidera’nın Rebif’e karşı güvenilirliğini ve etkililiğini değerlendiren ve şu an devam eden bir Faz 3 çalışmasının (NCT02283853) sonuçlarının, Tecfidera’nın pediatrik hastalar için uygunluğunun belirlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Referanslar

Bağlantıyı kopyala