Türkiye MS Çalışma Grubu tarafından “Nöromiyelitis Optika (NMO) ve COVİD-19” ilişkisine dair yapılan çalışmanın makalesi “Multiple Sclerosis and Related Disorders” dergisinde pre-print olarak yayınlandı.

Bu çalışmanın amacı, NMOSD ve MOGAD hastalarında COVID-19 enfeksiyonunun özelliklerini ve sonuçlarını incelemektir. Hastaların demografik ve klinik faktörleri, kullandıkları hastalık modifiye edici tedavi (DMT) ve COVID-19 enfeksiyonuna ait hastalık bilgileri kaydedildi. Hastaneye yatmaya ve COVID-19 enfeksiyonuna ciddi şekilde maruz kalmaya neden olan koşullar da analiz edildi.

Çalışma popülasyonu

Bu çalışmaya 11 Mart 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında COVID-19 tanısı konan NMOSD ve MOGAD hastaları dahil edildi. 14 ilde 25 merkezden 63 hasta çalışmaya katıldı.

Elli sekiz (%92.1) hastada COVID-19 PCR pozitifliği vardı. Kalan beş hasta, klinik, görüntüleme, temas koşulları ve serolojik kanıtları olan kesin COVID-19 tanısı olan hastalardı.

Klinik ve demografik özellikler

 • Hastaların yaş dağılımı 18-80 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 39.1 idi.
 • Cinsiyet dağılımına göre 46 hasta (%73.0) kadın ve 17 hasta (%27) erkekti.
 • 27 (%42,9) hasta pandemi sırasında evlerinde izole kaldı.
 • 6 hasta (%9.5) sağlık çalışanıydı.
 • En az bir komorbiditesi (ek hastalık) olan hasta sayısı 14 (%22,2) idi. En sık eşlik eden hastalıklar hipertansiyon, hiperlipidemi ve tiroid hastalığıydı.
 • Hastaların 44’ü (%68.8) hiç sigara içmemiş, 8’i (%12.7) bırakmış ve 11’i (%17.5) halen içmekteydi.

COVİD-19 semptomları

COVID-19 semptomları ile ilgili olarak:

 • Beş hasta asemptomatik kaldı (%7,9)
 • En sık görülen semptomlar (ayrıntılı semptom bilgisi şekil 1’de verilmiştir):
  • Yorgunluk (%58.7)
  • Öksürük (%39.7)
  • Kemik ağrısı (%34.9)
  • Tat kaybı (%31.7)
  • Koku kaybı (%30.2)

En sık görülen bulgular boğazda tıkanıklık (%22,2) ve bademcik şişmesi (%9,5) idi.

Ateşi olan 14 (%22) hasta vardı.

Şekil 1 – Ayrıntılı semptom bilgisi

Sonuçlar

 1. İleri yaş, komorbid durumların varlığı ve ileri EDSS, NMOSD ve MOGAD hastalarında şiddetli COVID-19 enfeksiyonu ve hastaneye yatış için ana risk faktörleridir.
 2. Hastalar tarafından kullanılan ilaçların enfeksiyonun şiddeti üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.
 3. NMOSD ve MOGAD hastalarında, Türk COVID-19 ve MS kohortuna ve genel popülasyona benzer şiddette COVID-19 enfeksiyonu vardır.
 4. Genç yaş ve düşük komorbidite, Türk NMOSD ve MOGAD popülasyonunda genel olarak hafif bir COVİD-19 enfeksiyonu seyrine neden olmuştur.

Çalışmaya katkı sağlayan hekimler ve bağlı oldukları merkezler

Sedat Şen1, Aslı Tuncer2, Serkan Özakbaş3, Cihat Uzunköprü4, Cavid Baba3, Serkan Demir5, Yeşim Beckmann4, Haluk Gümüş6, Gökhan Arslan1, Ahmet Kasım Kılıç7, Ayşe Altıntaş8, Nur Yüceyar9, Ömer Faruk Turan10, Melih Tütüncü11, Murat Terzi1, Pınar Acar2, Destan Bünül12, Belgin Petek Balcı13, Levent Sinan Bir14, Mesrure Köseoğlu15, Semra Mungan16, Tuncay Gündüz17, İpek Güngör Doğan5, Dilcan Kotan18, Uğur Uygunoğlu11, Özgül Ekmekci9, Meltem Demirkıran19, Özden Kamışlı20, Sibel Canbaz Kabay21, Yusuf Tamam22, Sami Ömerhoca23, Serhan Sevim24, Sibel Güler25, Murat Kürtüncü17, Hüsnü Efendi12, Rana Karabudak2 ve Aksel Siva11

 1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 4. Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 5. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 6. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 7. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 8. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
 9. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 10. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 11. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Faküştesi
 12. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 13. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 14. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 15. Bakırköy Prof. Dr. Mashar Osman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 16. Ankara Şehir Hastanesi
 17. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 18. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 19. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 20. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
 21. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
 22. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
 23. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 24. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
 25. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kaynaklar:

Bağlantıyı kopyala